THE CREW

Krish Vitaldevara

SVP Engineering, NetApp

Krish Vitaldevara

Ravi Chhabria

VP Engineering & MD, NetApp India

Ravi Chhabria
 

M Naveen Kumar

Engineering Program Manager, NetApp

Naveen Kumar

Hemavathy HV

Associate Program Manager, NetApp Excellerator

Ravi Chhabria

Mentors

 
Priyesh Ramaiya
Priyesh Ramaiya
Joseph Chinnaya
Joseph Chinnaya
Saji Joseph
Saji Joseph
Gaurav Makkar
Gaurav Makkar
Gautam Jain
Gautam Jain
Manu Purushotham
Manu Purushotham
Anju Mohan
Anju Mohan
Venkateswara Koyi
Venkateswara Koyi Rao
Reema Dash
Reema Dash
Vishal Kadam
Vishal Kadam
Nanda Annigeri
Nanda Annigeri
Vignesh Nayak
Vignesh Nayak
Protima Achaya
Protima Achaya
Vinay Kumar Parath
Vinay Kumar Parath
Rajesh Srinivasaraghavan
Rajesh Srinivasaraghavan
Steve Proffitt
Steve Proffitt
Anu Mangaly
Anu Mangaly
Avinash Patange
Avinash Patange
Cheryl George
Cheryl George
Chrisitian Ott
Christian Ott
Mrinal Bhattacharjee
Mrinal Bhattacharjee
Rajeshwari Appanna
Rajeshwari Appanna
Somdatta De Khan
Somdatta De Khan
Ram Nelly
Ram Nelly